Aleksandr Musin

Aleksandr Musin studiował historię i archeologię średniowieczną na Uniwersytecie w Saint-Petersburgu, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł magistra historii.

Pierwszy stopień doktorski uzyskał w zakresie teologii prawosławnej, historii Kościoła i archeologii chrześcijańskiej w Akademii Teologicznej w Petersburgu w 1995 r. Kolejny doktorat na temat chrystianizacji Europy Wshodnej obronił w Instytucie Historii Kultury Materialnej, Rosyjskiej Akademii Nauk, w Sankt Petersburgu, w 1997 r. Rozprawa habilitacyjna odbyła się w tym samym Instytucie w 2003 r. Dotyczyła badań chrześcijańskich miejskich średniowiecznych społeczności rosyjskich na przykładzie Nowogrodu i Pskowa w XI-XV w. w świetle danych historycznych i archeologicznych.

W swoich rozprawach prof. Musin podkreśla ciągłość i współzależność jego zainteresowań badawczych, od historii chrześcijaństwa Rusi i wpływów międzynarodowych na nią, poprzez społeczne wymiary wschodnioeuropejskiej kultury chrześcijańskiej. Obecnie koncentruje się na transferach kulturowych między Europą Wschodnią, Łacińskim Zachodem i Bizantyńskim Wschodem, wykrywaniem aspektów społecznych w tekstach historycznych i kulturze materialnej oraz relacji między historią a archeologią.

Ważną rolę w karierze naukowej prof. Musina odegrała współpraca z Centre Michel de Boüard z University of Caen w Normandii we Francji.

Profesor Aleksandr Musin prowadził także wykłady z historii i archeologii w Akademii Teologicznej w Petersburgu; Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu; Rosyjskiej Akademii Humanitarnej i Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.